Jak prawidłowo oznakować towar?

Wprowadzając na rynek określoną substancję czy mieszaninę producent jest zobligowany do dopełnienia wszelkich wymogów prawnych. Kluczowym zagadnieniem jest zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa związanego z pracą z danym produktem. W tym celu opakowanie zawierające wyrób musi być dobrze oznakowane tak żeby pracownicy wiedzieli na co zwrócić uwagę oraz jakie zagrożenia występują po kontakcie z danym medium.

Kto powinien przygotować kartę charakterystyk wyrobu?

karta charakterystyki towaruWażnym zagadnieniem jest również sporządzenie wymaganej dokumentacji. Najczęściej wymagana jest karta charakterystyki towaru, która musi zawierać określone zapisy. W dokumencie tym zawarty jest między innymi opis zagrożeń, które może spowodować substancja czy mieszanina chemiczna. Dodatkowo znaleźć się tam powinny dane fizykochemiczne na jej temat. W karcie charakterystyki znajdują się również informacje na temat postępowania w razie skażenia wynikającego z niewłaściwego użytkowania czy przechowywania substancji. Prawidłowo przygotowana karta składać się powinna z kilkunastu punktów, w których szczegółowo opisane są powyższe zagadnienia. Warto wspomnieć, że jej przygotowaniem powinna zająć się osoba posiadająca niezbędną wiedzę oraz kompetencje. Tylko w ten sposób można zapewnić wiarygodność i poprawność zawartych informacji.

Tego typu dokumentacja powinna być dostarczana wraz z towarem lub na życzenie klienta. Producent może udostępnić informacje w formie papierowej bądź elektronicznej. Jak widać obecnie jednym z najważniejszych zadań producenta substancji czy mieszaniny potencjalnie niebezpiecznej jest dopełnienie wszelkich wymogów prawnych, które na nim spoczywają. W ten sposób producent jest zobligowany do dokładnego opisania zastosowania, zagrożeń oraz postępowania w razie wystąpienia skażenia.